Algemene voorwaarden Focus your health

Algemene voorwaarden

 

Definities.


In de algemene voorwaarden wordt onder BGN-Gewichtsconsulente verstaan: Simone Frints, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, (tevens) in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulente, handelende als zelfstandig gevestigd BGN-gewichtsconsulente. Tevens in het bezit van het diploma Verpleegkundige niveau 4, specialisatie psychiatrie en sociaal pedagogisch werker.


Onder Klant wordt verstaan de persoon aan wie door de BGN-gewichtsconsulent advies en begeleiding wordt verleend.
Praktijkadres: de BGN-gewichtsconsulent biedt begeleiding op het huisadres van de ingeschreven klant en/of op de afgesproken locatie.

Event: Alle vormen van eventen vallen hieronder. Voorbeelden hiervan zijn: workshops, lezingen, dagevents, e.d.

 

Algemeen.


De BGN-gewichtsconsulente geeft advies aan de klant op het als zodanig opgegeven huisadres, tenzij onderling anders is afgesproken. De klant wordt per direct op de hoogte gesteld van elke wijziging van het lokatie-adres. Het is ook mogelijk om advies per e-mail, telefoon of online te ontvangen. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt.

 

Basis.

 

De BGN-gewichtsconsulente kan de klant zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts en/of diëtiste adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de BGN-gewichtsconsulente de verwijzende persoon op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de klant worden zonder toestemming van de klant niet aan derden verstrekt.

 

Verhindering.


Indien de klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de klant de BGN-gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip. Indien de klant binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de BGN-gewichtsconsulente geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de BGN-gewichtsconsulente gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen.

Mocht de klant na aanmelding alsnog afzien van deelname aan een consult , dan geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het intakegesprek/eerste consult worden de kosten niet terugbetaald. Bij annulering van de drie maanden programma's gaat de annulering in per eerst volgende maand, berekend vanaf boekingsdatum. 

 

Bij gemaakte afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen gaat de bedoelde termijn van 24 uur in om 18.00 uur op de laatste gewone werkdag voorafgaand aan de afspraak. Betreft dit een gewone maandag dan gaat de termijn in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

 

Beëindiging begeleiding (consult, (online-) pakket, abonnement).

 

De begeleiding wordt beëindigd indien:

– Het doel is (of de doelen zijn) bereikt.

– De begeleiding niet aanslaat of niet naar wens verloopt.
– De klant de begeleiding om andere redenen wil beëindigen.

– Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de klacht valt buiten het werkveld van de BGN-gewichtsconsulente).


* Indien de klant de coaching tussentijds, tijdens een gekocht abonnement of 3 maanden pakket , wil annuleren, dient de klant de kosten te voldoen tot en met het einde van de geboekte maand, ingaande de betaal datum van het pakket en of abonnement. Overige reeds vooruitbetaalde bedragen zullen aan de klant worden gerestitueerd. Annuleringen van abonnementen dienen 48 uur voor afloop van de maand per mail ingediend te worden.

Workshops die binnen 48 uur voor aanvang van de geplande afspraak worden geannuleerd door de opdrachtgever dienen volledig betaald te worden.

Indien de workshop door omstandigheden niet gegeven kan worden door FocusyourHealth,  zullen de kosten in de vorm van een tegoedbon worden gecompenseerd en zal er een alternatief geboden worden.

 

Tariefstelling.


Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulente de klant, mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn incl. BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De BGN-gewichtsconsulente is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Indien een klant het gehele pakket/programma al heeft betaald, zal er geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van deze overeenkomst.


Reiskosten:

Wanneer de gewichtsconsulente reist naar de klant en dit is meer dan een straal van 10 km buiten het adres van Focus your Health, worden deze kosten door berekend aan de klant! Dit tarief staat op €0,55 / km 

 

Intellectueel eigendom.

 

De BGN-gewichtsconsulente behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, e-books, receptenbundels en afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de BGN-gewichtsconsulente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de BGN-gewichtsconsulente verstrekt zijn.

 

Betaling.

 

De klant betaalt online geboekte afspraken direct via Ideal en of andere aangegeven betaalmethode. De klant gaat akoord met automatisch incasso, wanneer de klant kiest voor betaling in termijnen of een abonnement afsluit.

Indien afspraken telefonisch of per mail geboekt zijn dan gelden onderstaande afspraken
De klant ontvangt een factuur voor de te ontvangen consulten. Betaling van deze factuur dient bij voorkeur door overschrijving plaats te vinden. De BGN-gewichtsconsulente is gerechtigd een consult te weigeren indien de klant de betaling niet heeft voldaan.

De klant dient de rekening binnen 14 dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke 30 dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota 30 dagen na datering niet is voldaan, is de BGN-gewichtsconsulente gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede wordt verstaan de kosten van de incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden.

 

De BGN-gewichtsconsulente heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien het nakomen van de verplichtingen blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching wordt gerestitueerd aan de klant. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Aansprakelijkheid.

 

Het advies en/of de begeleiding van de BGN-gewichtsconsulente is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De BGN-gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door de BGN-gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de BGN-gewichtsconsulente. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen die schade in aanmerking komt, waartegen de BGN-gewichtsconsulente verzekerd is.

 

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of (grove) schuld door derden is de BGN-gewichtsconsulente nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de BGN-gewichtsconsulente om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de BGN-gewichtsconsulente te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De BGN-gewichtsconsulente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Vergoeding Zorgverzekeraar


De begeleiding door de BGN-gewichtsconsulente wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De voorwaarden voor deze vergoeding kunnen worden teruggevonden in de eigen polis. De BGN-gewichtsconsulente staat niet garant voor het naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar.

 

 

Geschillen en klachtenregeling BGN.


Voor geschillen tussen de BGN-gewichtsconsulente en de klant over de persoonlijke benadering van de klant of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze.

 

Alleen de burgerlijke rechter die benoemd (bevoegd) is in de vestigingsplaats van de BGN-gewichtsconsulente is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen. In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

commodo consequat.